• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធី Start Up លើកដំណើរឈានទៅកាន់ការឈ្នះពានស្តង់ដារគុណភាពអង្ករ របស់ Amru Rice

(Start Up: December 18, 2021)

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ លោកស្រី ឃី មុន្នី អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអេមរុរ៉ាយស៍ បានចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធី Start Up ទាក់ទងនឹងគុណភាពផលិតផលអង្ករខ្មែរ និងដំណើរឈានទៅកាន់ការឈ្នះពានស្ដង់ដារគុណភាព ពីស្ថាប័នអង្ករអន្តរជាតិ។

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះដែរ លោកស្រីក៏បានលើកអំពីជីវប្រវត្តិ ការសិក្សា ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នានា ដែលលោកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ នៅក្នុងដំណើរនៃកិច្ចការងារផ្នែកធុរកិច្ចកសិកម្មនេះ ជាពិសេសលើការជំរុញនូវផលិតផលខ្មែរ ទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ។ ចង់ដឹងថា តើនៅពីក្រោយការទទួលបានពានរង្វាន់់របស់អេមរុរ៉ាយស៍ ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗនោះ តើមានកិច្ចការងារអ្វីខ្លះ ដែលជំរុញឱ្យសមិទ្ធផលទាំងអស់អាចកើតឡើងបាន? សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងមូល តាមរយៈដំណរភ្ជាប់នេះ ៖ https://www.facebook.com/watch/?v=277341374363645

kmKH
en_USEN kmKH