• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

Khmer Times: November 23, 2021

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សហគ្រាស (CSR) គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការអនុវត្តនៅក្នុង Amru Rice ។ វាគឺជាក្រមសីលធម៌ស្នូលដែលណែនាំផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់យើងសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថានចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់យើង និងជួយកសិករខ្នាតតូចក្រីក្រនៅក្នុងដំណើរការនេះ ក្នុងនាមជាដៃគូ។CSR គឺជា "អាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ" របស់យើង ហើយយើងកំពុងពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌនេះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន តាមរយៈកិច្ចសន្យាកសិកម្មលើភាពជាដៃគូកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈគំរូវិញ្ញាបនប័ត្រស្តង់ដារអាហារ និងវេទិកាភាគីភាពជាដៃគូររដ្ឋ ឯកជន និង អ្នកផលិត និងដោយទម្រង់នានាពីភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើន និងចូលរួមក្នុងការការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ សុខភាព និងស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់អ្នកផលិតអាហាររបស់កម្ពុជា។

អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន អេមរុរ៉ាយស៍ លោក សុង សារ៉ន

In 2021, Amru Rice renewed and expanded its contract farming agreement to now 82 Agricultural Cooperatives (AC) across Cambodia that directly benefited almost 10,000 farmer’s households, including indigenous people and poor farmers in the remote upland areas with very limited access to market.

Cambodian economic progress should be inclusive, with “No One Left Behind.” Our proven approach supports disadvantaged people by improved farmer livelihood through incentive price for organic rice, empowering farmers’ capacity, and productivity by 20% and raising income by 50% more than the normal conventional practices.

The producer cooperatives in contract farming gain market sustainability and profit, while trained on soft skills and practical skills on organic standards, internal audit systems and financial and institutional records and management. Amru’s contract farming model creates positive systemic change by phasing out the greedy middle-men traders, growing certified safe foods and promoting sustainable agriculture that is climate smart, resilient, and eco-friendly. Rising numbers of farmer partners in this endeavour is proof of this positive systemic change.

Amru Rice installed solar energy in its storage warehouse in Kampong Thom province to help reduce greenhouse gas and carbon dioxide emissions. The company contributed 100 million riels to the National Committee for Disaster Management for seed distribution to 6650 famer’s households affected by flood in 2020 in Kampong Thom province. It provided a Rehabilitation Support Fund to 1000 households in 11 villages affected by flood and COVID19 to enable them to restore their income; each family received 5 kgs of rice, a box of fish can, and 120,000 Riels.

Amru Rice donated 150 liters of alcohol, 50,000 masks, 100 boxes of noodles, 12 cases of dried fish and 5 tons of rice from the Cambodia Rice Federation (CRF) to IDPoor households of Kampong Cham in May 2021 and rice and food supports for 6 months to 300 students at a primary school in Otdar Meanchey Province in November 2021.  For promoting ethical business as a beneficial concept in the agriculture sector, Amru Rice is officially awarded “CRS’s Excellence Award” from AmCham on November 16, 2021. “The AmCham Award to Amru  is not solely a corporate achievement, but a victory of our farmer suppliers who are moving forward the AMRU Rice Company’s CSR Plan of Action “ said Amru Rice’s CEO, Song Saran.

kmKH
en_USEN kmKH