• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

In Koh Nhek District, Mondulkiri Province, under the organic rice project of Amru Rice, the organic paddy sample, has been collected directly from rice fields for inspection on the organic quality standard in the lab test, for getting the certification of organic rice standard. The varieties of these organic rice are Pka Rumdoul, Red Jasmine, and premium white rice (Neang Ok, Neang Om), which have been planted by 6 Agricultural Cooperatives (AC), contracted with Amru Rice in the recent September 2020.

Organic paddy sampling collection

The 6 ACs in Koh Nhek district, Mondulkiri province, are contracted to supply organic rice to Amru Rice Company, have a total of 144 members, with the rice cultivation area of ​​791 hectares, and the expected yield will be 2,375 tons. The 6 ACs are Koh Nhek Organic Crop AC, Meanchey Development AC, Samaki Prosperity AC, Koh Nhek Agricultural AC, Mean Rith Rong Roeung AC, Samaki Phum Toul AC.

The 6 ACs from Mondulkiri Province in the the contract farming signing ceremony on September 29, 2020, at the Ministry of Agriculture

According to Mr. Korng Khoeurng, the Sustainable Rice Platform (SRP) and Contract Farming Manager of Amru Rice, farmers in the 6 ACs will get 100 riels per 1 kilogram of organic paddy as the extra incentive, accounted for higher income than the normal paddy production.

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គម្រោងស្រូវសរីរាង្គរបស់អេមរុរ៉ាយស៍ គឺជាគម្រោងមួយដែលស្ថិតនៅក្រោម គម្រោងបច្ចេកវិទ្យាស្រូវកម្ពុជា (Rice TechCambodia)។ Rice TechCambodia (RTC) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមឯកជន-សាធារណៈដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សង្វាក់តម្លៃស្រូវសរីរាង្គ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឱ្យមានការរីកចម្រើនសម្រាប់កសិករខ្នាតតូច។ អេមរុរ៉ាយស៍គឺជាដៃគូមួយ ក្នុងចំណោមដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគម្រោងនេះ ដែលរួមមាន Sano Rice អង្គការ Oxfam នៅកម្ពុជា អង្គការអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព (DPA) Larive International និងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគីរី។ គម្រោងនេះត្រូវបានគាំទ្រថវិកាដោយ ភ្នាក់ងារសហគ្រាសហូល្លង់ (NEA)តាមរយៈក្របខ័ណ្ឌនៃ “ភាពជាដៃគូនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សង្គម” (SDGP)។

The Organic Standards are based on EOS/EU and NOP Standards. The inspection of standards is from both external and internal. To get the external inspection, the AC first has to conduct internal inspections which are done by an internal inspector. There are two internal inspections that first inspection during land preparation or rice transplanting.

Recently, after a month of organic paddy planting, Amru Rice​ has collected the sample of organic paddies from the rice fields for the internal inspection of organic standard ​from the independence inspection company or so-called the third party (International Control System), the Control Union Company, to evaluate in Lab Test before certified as organic paddy followed by the EOS/ EU and NOP standard.

The organic paddy sampling in the lab test of Control Union

The Objective of inspection is to control the implementation of the AC’s member on Pest and Disease, herbicide input application, water irrigation or water flow, yield estimation, rice storage, transportation, rice drying, traceability system, rice packing material, and procurement of rice paddy selling-buying. All input and material use and activities have to comply with the internal rule and organic standard of EOS/EU and NOP Standard. By benefiting the farmers’ livelihood, AMRU has quite a good reputation by having more and more farmers to join the supply chain. In 2020, there’re 10000 farmers joining AMRU in 2 categories, the organic rice around 6000 farmers, and the sustainable rice platform about 4000 farmers, this is a significant growth as first start the project in 2014, there were only 100 farmers.

kmKH
en_USEN kmKH