• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

អង្ករកម្ពុជា អង្ករសរីរាង្គផ្កាម្លិះកម្ពុជា VIEW OUR PRODUCTS ស្វែងយល់បន្ថែមរបស់យើង CONTACT US! រោងចក្រ Location: Street 2011, Tropaing Por village, Sangkat Kork roka, Khan Porsenchey,
12403 Phnom Penh, Cambodia.
MORE ABOUT US ផលិតកម្
Latest Project Sustainable Rice Platform and Organic Rice MORE ABOUT US AMRU RICE VIEW MORE

ទំព័រដើម

ការធានាលើកសិកម្ម

ផលិតកម្ម

គុណភាព

និរន្តរភាពសង្គមនិងអាជីវកម្ម

ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអេមរុរ៉ាយស៍ (ខេមបូឌា)

អំពីអេមរុរ៉ាយស៍

សារពីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន (លោកសុង សារ៉ន)

Amru Rice Cambodia Co Ltd was registered in Ministry of Commerce in 2011 followed by gradual vertical integration by the establishment of its own semi-processing facilities working its way upstream into contract farming with farmer cooperatives in specific provinces.

Amru Rice Cambodia Co., Ltd is the largest producer and exporter of organic rice from Cambodia. We produce, process and export the organic or sustainably produced rice according to international certification standards.We conduct our business with strong ethical values aligned with corporate social responsibility. We embrace sustainable practices in the production phase by investing in farmers along the supply chain and providing them with education and financial security. We work closely with various Agricultural Cooperatives (AC) throughout Cambodia in a carefully crafted contract farming format that improves farmers’ livelihoods and brings positive social change to the communities we work with.

10

ឆ្នាំ នៃបទពិសោធន៍

អង្ករកម្ពុជា

អង្ករប្រណិតរបស់កម្ពុជា

Cambodian Organic Jasmine Rice
01
អង្ករសរីរាង្គផ្កាម្លិះកម្ពុជា
Cambodian Organic Brown Rice
02
អង្ករសំរូបសរីរាង្គកម្ពុជា
Cambodian Organic Red Rice
03
អង្ករក្រហមសរីរាង្គកម្ពុជា
Cambodian Organic Black Rice
04
អង្ករខ្មៅសរីរាង្គកម្ពុជា
Cambodian Organic Parboiled Rice
05
អង្ករស្ងោរសរីរាង្គកម្ពុជា
Cambodian Organic White Rice
06
អង្ករក្រអូបកម្ពុជា

ស្វែងយល់បន្ថែមពីអង្កររបស់កម្ពុជា ចុចត្រង់នេះ

ស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយអេមរុរ៉ាយស៍តាម

Facebook

@AmruRice

Youtube

@AmruRice

ការធានាលើកសិកម្ម

ផលិតកម្ម

គុណភាព

និរន្តរភាពសង្គមនិងអាជីវកម្ម

ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

Messenger icon
Send message via your Messenger App
kmKH
en_USEN kmKH