• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

SONG Saran

Chief Executive Officer (CEO)

Diverty Experiances

Description

Education Details

Expertise & Skills

Hard Work 99%

Career Objective

Description

kmKH
en_USEN kmKH