• ផ្តល់ជូននៅអង្ករល្អប្រណីតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក
  • ម៉ោងធ្វើការ ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:៣០ល្ងាច

(Khmer Times, July 22, 2020)

Amru Rice (Cambodia), one of the country’s leading rice exporters, has scaled up its BlocRice technology project to 500 households in two communities in Preah Vihear province.

គម្រោង BlocRice ដំណាក់កាលទី១ បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងគ្រួសារកសិករចំនួន៥០គ្រួសារ នៃសហគមន៍កសិកម្មមួយ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។ គម្រោងនេះ គឺជាគម្រោងដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ហើយបានសម្ពោធចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងនាមជាកម្មវិធីសាកល្បងមួយ (Pilot Program) រួចក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។ គោលដៅរបស់គម្រោងនេះ គឺធានាទៅដល់កសិករក្នុងលទ្ធភាពនៃការលក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន និងដើម្បីអាចឱ្យមានការបញ្ជាក់ និងកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណប្រភព នៃអាហារផងដែរ។

The BlocRice pilot involved relevant actors in the rice supply chain with 50 farmers from the Reaksmei cooperative, rice exporter AmruRice, rice-cake producer SanoRice and Oxam Novib and Schullelaar & Partners.

After a successful pilot, demonstrating the use case and providing farmers with a digital identity, the partners decided to upscale the project to a commercially viable level, involving more farmers and providing a direct link with consumers.

គម្រោង BlocRice ដំណាក់កាលទីមួយ ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាស្រាវជ្រាវ កំណត់នូវស្តង់ដារចំណូលរស់នៅ និងការអនុវត្តកសិកម្មល្អ រួមជាមួយនឹងតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យា។ គម្រោងនេះ ក៏មានការត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការនៃកសិករផលិតស្រូវ ទៅលើចំណូលនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេ ពង្រឹងចំណូលពីការផលិតស្រូវ និងពីប្រភពផ្សេងៗ ដែលជាលទ្ធផលនៃជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស និងការពង្រីកនៃសេវាកម្ម។ វាក៏នឹងជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការ តាមរយៈសហគមន៍កសិកម្ម និងផ្តល់ឱ្យកសិករនូវអត្តសញ្ញាណឌីជីថលនិងសម្លេង នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ក៏ដូចជាបង្កើនតម្លាភាពនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ អ្នកលក់រាយ និងអតិថិជន មានការយល់ដឹងច្បាស់នៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អង្ករសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្មសង្គម។

“Let’s talk about agri-tech and how financial technology could be part of it. A lot of people are talking about Blockchain, big data, the internet of things (IOT), the Industrial Revolution 4.0, Smart Agriculture etc. Here we make things work by utilising Blockchain technology. It is called BlocRice phase II,” said Kann Kunthy, vice-president of Amru Rice (Cambodia).

BlocRice mainly focuses on trust, transparency and traceability. Kunthy added that in phase I, the team piloted with one agricultural cooperative (AC) with 50 households and now it is scaling up to two ACs with 500 households.

“Our goal is to utilise Blockchain technology for millions of households not only in rice but all agricultural crops. Local tech firms or individuals with block chain knowledge and expertise would be part of the future (localisation),” Kunthy said, adding that it is only possible if farmers and ACs are organised and integrated, turning them from seasonal farmers to commercial and professional farmers who are market-oriented.

“The digital infrastructure can only perform given that the physical infrastructure can support [be it logistics, transportation, post-harvest management, storage and delivery],” Kunthy added. “The ultimate goal is to train and educate ACs to become ‘agri-preneurs’.”

Prime Minister Hun Sen told farmers in Prey Kabbas district, Takeo province, yesterday that the agriculture sector must be aligned with the Industrial Development Policy 2015-2025 is to attract more foreign investment to work on processing in Cambodia.

He said that Cambodia has put a strong effort into the building of silos, warehouses and rice milling machinery. He added that Cambodia will take $400 million from China to build warehouses for paddy across the country. He is also considering lowering the electricity tariff for farmers and the agriculture sector in general and also building more physical infrastructure to support farmers.

kmKH
en_USEN kmKH